Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας σε προκήρυξη ΑΣΕΠ - Πτυχία αποδεκτά

Σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ γίνονται αποδεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά προς απόδειξη της καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης μεταφράσεις σας γνωστοποιούν με την επισήμανση ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Β2):


• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
• (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
• TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
• EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
• OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
• Ascentis Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• ESB Level 1 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
• Michigan State University – Certifi cate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2).
• AIM Awards Level 1 Certifi cate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
• LRN Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEF B2)
• GA Level 1 Certifi cate in ESOL International –(CEFR: B2)
• Β2 -LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
https://www.kreki.gr/metafraseis.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.