Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2018

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων

Με την ΠΟΛ.1138/2017 κοινοποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4474/2017 από την ΑΑΔΕ τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκη σας γνωστοποιεί.
Πιο συγκεκριμένα
1.2.1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται για δύο (2) έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
1.2.2. Από την 1η Ιανουαρίου 2017
α. ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην ακίνητη περιουσία πτωχού:
-Ο σύνδικος της πτώχευσης δεν είναι πλέον υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένει όμως υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο όνομα του πτωχού (παράγραφος 1).
-Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται από το σύνδικο της πτώχευσης στο όνομα του πτωχού (παράγραφος 7).
-Κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 για ακίνητο, το οποίο ανήκει σε πτωχό, καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. για τυχόν άλλα ακίνητα πλην εκείνων για τα οποία ζητείται το πιστοποιητικό. Διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του…

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιούν ότι το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες :
1. Αποδοχή κληρονομιάς
2. Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
3. Ανταλλαγή ακινήτου
4. Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
5. Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
6. Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
7. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
8. Εγγραφή υποθήκης
9. Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
10. Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
11. Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
12 Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, αυτό πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρε…