Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2018

Δεκαπενταετής παραγραφή φορολογικών υποθέσεων (σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ;)

Το Ν.Σ.Κ (Α’ Ολομέλεια Διακοπών) μετά από ερώτημα της ΑΑΔΕ και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις του ΣΤΕ: 1738/2017 (ολομέλειας) & 2934, 2935/2017 (επταμελούς συνθέσεως), εξέδωσε την αριθμ. 147/2018 γνωμοδότηση του, την οποία η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί :Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής με την παρέκταση της κατά 3 έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1165/2018 όπως παρακάτω παρατίθεται : "Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. ΝΣΚ 147/2018 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Α' Ολομέλειας Διακοπών), που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παρ…

Υποχρεωτική η ασφάλιση των αυτοκινήτων σε ακινησία

Υποχρεωτική η ασφάλιση των αυτοκινήτων σε ακινησίαΜε αφορμή την απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 του τμήματος μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για τα κάτωθι : Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική και όταν το οικείο όχημα εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος και είναι σε λειτουργική κατάσταση, βρίσκεται όμως σταθμευμένο εντός ιδιόκτητου οικοπέδου αποκλειστικώς και μόνον από επιλογή του κυρίου του, ο οποίος δεν προτίθεται πλέον να το οδηγήσει. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατόχου IX στην Πορτογαλία το οποίο αν και βρισκόταν σε ακινησία ο γιος της κατόχου το κυκλοφόρησε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό. Μετά το ατύχημα το επικουρικό κεφάλαιο της χώρας αποζημίωσε τους παθόντες και στράφηκε δικαστικά κατά της κατόχου για να πληρώσει τα σχετικά ποσά αποζημίωσης. https://www.kreki.gr/troxaia.html

Αλλαγές στην ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων ακινήτων

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων, τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί :
1.Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία, είναι: Α. Οι εκμισθωτές κάθε είδους ακίνητης περιουσίας, με κάθε είδους μίσθωση, εκτός από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα ευρώ (80€), όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, και τους «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οι οποίοι θα υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις στη νέα σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, της οποίας επίκειται η έναρξη λειτουργίας.
Β. Οι εκμισθωτές και υπεκμισθωτές ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής) με έγγραφη ή προφορική συμφωνία βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωση…