Αναρτήσεις

Ώρες κοινής ησυχίας (μεσημβρινής και νυκτερινής)

Η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Αστυνομική διάταξη, οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00' έως 17.30' και από 23.00' έως 07.00'.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30' έως 17.30' και από 22.00' έως 07.30'.
Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
Κατά τις ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται:
α. Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.
β. Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σ…

Πρόσωπα που θεωρούνται μισθωτοί

Η Δικηγόρος Θεσσαλονίκης https://www.kreki.gr σας γνωστοποιεί ότι θεωρούνται μισθωτοί από 1.1.2017 σύμφωνα με το ν. 4387/2016
α) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Ε., ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, β) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κλπ) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, γ) ο διευθυντής, γενικός διευθυντής, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με την εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, δ) τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής, ε) τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής, στ) Οι δικηγό…

Δεκαπενταετής παραγραφή φορολογικών υποθέσεων (σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ;)

Το Ν.Σ.Κ (Α’ Ολομέλεια Διακοπών) μετά από ερώτημα της ΑΑΔΕ και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις του ΣΤΕ: 1738/2017 (ολομέλειας) & 2934, 2935/2017 (επταμελούς συνθέσεως), εξέδωσε την αριθμ. 147/2018 γνωμοδότηση του, την οποία η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί :Η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής με την παρέκταση της κατά 3 έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. Η ΑΑΔΕ εξέδωσε την ΠΟΛ 1165/2018 όπως παρακάτω παρατίθεται : "Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ' αριθμ. ΝΣΚ 147/2018 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Α' Ολομέλειας Διακοπών), που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παρ…

Υποχρεωτική η ασφάλιση των αυτοκινήτων σε ακινησία

Υποχρεωτική η ασφάλιση των αυτοκινήτων σε ακινησίαΜε αφορμή την απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2018 του τμήματος μείζονος συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για τα κάτωθι : Η ασφάλιση του αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική και όταν το οικείο όχημα εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο σε κράτος μέλος και είναι σε λειτουργική κατάσταση, βρίσκεται όμως σταθμευμένο εντός ιδιόκτητου οικοπέδου αποκλειστικώς και μόνον από επιλογή του κυρίου του, ο οποίος δεν προτίθεται πλέον να το οδηγήσει. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά από προσφυγή κατόχου IX στην Πορτογαλία το οποίο αν και βρισκόταν σε ακινησία ο γιος της κατόχου το κυκλοφόρησε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό. Μετά το ατύχημα το επικουρικό κεφάλαιο της χώρας αποζημίωσε τους παθόντες και στράφηκε δικαστικά κατά της κατόχου για να πληρώσει τα σχετικά ποσά αποζημίωσης. https://www.kreki.gr/troxaia.html

Αλλαγές στην ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων ακινήτων

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές στα ηλεκτρονικά μισθωτήρια ακινήτων, τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί :
1.Υπόχρεοι υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία, είναι: Α. Οι εκμισθωτές κάθε είδους ακίνητης περιουσίας, με κάθε είδους μίσθωση, εκτός από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα ευρώ (80€), όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, και τους «Διαχειριστές Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οι οποίοι θα υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις στη νέα σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, της οποίας επίκειται η έναρξη λειτουργίας.
Β. Οι εκμισθωτές και υπεκμισθωτές ακινήτων (κύριος ή επικαρπωτής) με έγγραφη ή προφορική συμφωνία βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν συνάπτεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών ή εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωση…

Ανάκληση δωρεάς

Ανάκληση της δωρεάςΣύμφωνα με τον αστικό κώδικα η ανάκληση δωρεάς είναι εφικτή για τις παρακάτω περιπτώσεις, τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί : Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή. Ο κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανάτωσε το δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά. Ο δωρητής ή ο κληρονόμος του έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος παραλείπει υπαίτια να εκτελέσει τον τρόπο υπό τον οποίο έγινε η δωρεά. Η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία αφότου εκπληρώθηκε αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του με γάμο. Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς το δωρεοδό…

Παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του

Σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα του Αστικού κώδικα ρυθμίζονται οι σχέσεις των γονέων με το παιδί που γεννήθηκε χωρίς γάμο, τα οποία η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί.
Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του Οι σχέσεις μητέρας και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους˙
2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους˙
3. από το δίκαιο της ιθαγένειας της μητέρας
Οι σχέσεις πατέρα και τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, ρυθμίζονται κατά σειρά: 1. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειάς τους˙
2. από το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους
3. από το δίκαιο της ιθαγένειας του πατέρα
Οι σχέσεις μητέρας και πατέρα τέκνου, που γεννήθηκε χωρίς γάμο τους, ρυθμίζονται κατά σειρά από το δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια της κύησης, κοινής τους ιθαγένειας, συνήθους διαμονής ή απλής διαμονής Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο"Η εξομοίωση τέκνου γεν…