Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2017

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι κατόπιν αποφάσεων του ΣτΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε πολυγραφημένη εγκύκλιο σχετικά με το τρόπο διενέργειας των ελέγχων για θέματα προσαύξησης περιουσίας στην οποία επισημαίνει τα κάτωθι
1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ΄ πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων…