Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2018

GREVIO - Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας

Η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι : με τον όρο «GREVIO» νοείται η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων η οποία είναι επιφορτισμένη να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σχετικά με τη δράση κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Η GREVIO θα αποτελείται από έναν ελάχιστο αριθμό 10 μελών και έναν μέγιστο 15 μελών λαμβάνοντας υπόψη το φύλο και τη γεωγραφική κατανομή, καθώς και την διεπιστημονική εξειδίκευση. Τα μέλη της θα εκλέγονται από την Επιτροπή των Μερών μεταξύ υποψηφίων που έχουν προταθεί από τα Μέρη για μια θητεία 4 ετών, άπαξ ανανεωμένης, και έχουν επιλεγεί μεταξύ υπηκόων των ΜερώνΗ αρχική εκλογή 10 μελών θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Η εκλογή των πέντε επιπρόσθετων μελών θα διεξαχθεί μετά την 25η επικύρωση ή προσχώρηση. Η εκλογή των μελών της GREVIO βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: α. θα επιλέγονται σύμφωνα με διαφανή διαδικασία μεταξύ ατόμων υψηλής ηθικής υποστάσεως, γνωστών για την εγνω…

Ενδοοικογενειακή Βία- Επιβαρυντικές περιστάσεις

Στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις για τον προσδιορισμό της ποινής οι κάτωθι, τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί:
α. το αδίκημα διαπράχθηκε κατά του πρώην ή του νυν συζύγου ή συντρόφου, όπως διαλαμβάνεται στην εθνική νομοθεσία, από μέλος της οικογένειας, από άτομο που συμβιώνει με το θύμα ή άτομο που έχει προβεί σε κατάχρηση της εξουσίας του, β. το αδίκημα ή τα συναφή αδικήματα διαπράχθηκαν κατ’ εξακολούθηση, γ. το αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον ατόμου το οποίο είχε καταστεί ευάλωτο συνεπεία ειδικών συνθηκών, δ. το αδίκημα διαπράχθηκε σε βάρος ή ενώπιον παιδιού, ε. το αδίκημα διαπράχθηκε από δύο η περισσότερα άτομα ενεργούντα από κοινού, στ. το αδίκημα συνοδεύτηκε από ακραία επίπεδα βίας ή του αδικήματος προηγήθηκαν ακραία επίπεδα βίας, ζ. το αδίκημα διαπράχθηκε με την χρήση ή υπό την απειλή όπλου, η. το αδίκημα είχε ως αποτ…

Ενδοοικογενειακή Βία, βία κατά των γυναικών

Επειδή η Ενδοοικογενειακή Βία και η βία κατά των γυναικών αποτελούν λόγους άσκησης αγωγής διαζυγίου η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί τους ορισμούς σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας
Ο όρος «βία κατά των γυναικών» νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενης στο φύλο οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης αποστέρησης της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο. Ο όρος «ενδοοικογενειακή βία» σημαίνει όλες τις πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονομικής βίας οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή οικογενειακής μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, είτ…

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 9Κ/2018

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Προκήρυξη 9Κ/2018 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής & την οποία η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί.
Η ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 του ίδιου μήνα, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 3ης Αυγούστου 2018, ημέρας Παρασκευής.
https://www.kreki.gr/dikigoros/asep.html