ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ γίνονται δεκτά, τα κάτωθι πιστοποιητικά, τα οποία οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης μεταφράσεις σας γνωστοποιούν με την επισήμανση ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας(Γ2/C2)


-CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
-BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
-INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
-ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
-LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
-ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
-CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
-EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)
-PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
-OCNW Certifi cate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)
-Ascentis Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
-ESB Level 3 Certifi cate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
-Michigan State University – Certifi cate of English Language Profi ciency (MSU – CELP): CEF C2.
-Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
-NOCN Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2).
-AIM Awards Level 3 Certifi cate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
-LRN Level 3 Certifi cate in ESOL International (CEF C2)
-GA Level 3 Certifi cate in ESOL International –(CEFR: C2)
-C2 -LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certifi cate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
https://www.kreki.gr/metafraseis.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.