Σφραγίδα της Χάγης APOSTILLE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

    Στην προσπάθεια πληρέστερης ενημέρωσης σας η δικηγόρος σας παραθέτει ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες για την επισημείωση της Χάγης (APOSTILLE) :
  • Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο. (αριθ.πρωτ. 9190/31-3-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ και οίκ.36396/10-6-2008 του ΥΠΕΣ).

  • Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα/φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή τηρουμένων των προϋποθέσεων που ισχύουν σε ειδικότερες διατάξεις. (αριθ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

  • Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν κατόπιν υποβολής αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς. Επίσης υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ σύμφωνα με την αρ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 Απόφαση ΥΠΕΣΔΑ (ΦΕΚ 896/16-7-2002).

  • Η επισημείωση «Apostille» πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.

  • Όταν πρόκειται για μεταφράσεις δεν απαιτείται η επισημείωση πριν την μετάφραση των εγγράφων.

  • Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και υιοθεσίας και τα πιστοποιητικά λ.χ. οικογενειακής καταστάσεως, εγγυτέρων συγγενών, γέννησης, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητας, κ.α. πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι σχετικές διατάξεις προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης (υπ’αρ. Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.