Πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ακινήτων

Η δικηγόρος σας γνωστοποιεί ότι στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνοντας μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη. Η έκδοση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποτελεί έμμεση μέθοδο ελέγχου, διαφυλάσσοντας τόσο το κράτος από τη φοροδιαφυγή όσο και τον αγοραστή ακινήτου από υφιστάμενα χρέη του ακινήτου. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1004/2015 εκδίδεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Επίσης για τους ίδιους λόγους (διασφάλιση συμφερόντων Δημοσίου αλλά και του αγοραστή) στο άρθρο 112 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α’), προβλέπεται ότι απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, που μεταβιβάζει την κυριότητα ή συνιστά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο που αποκτήθηκε αιτία θανάτου ή δωρεάς ή γονικής παροχής ή προίκας, καθώς και η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου, με το οποίο εξοφλείται ή εκχωρείται εν όλω ή εν μέρει απαίτηση που αποκτήθηκε από κάποια από τις πιο πάνω αιτίες, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 105 ότι το ακίνητο έχει περιληφθεί στην οικεία δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής, έχει εξοφληθεί ολόκληρος ο αναλογών σε αυτό φόρος και γίνει ρητή μνεία γι’ αυτό στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Επισκεφτείτε την σελίδα http://www.kreki.gr/klironomiko.html για περαιτέρω πληροφορίες.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Ρατσιστικά εγκλήματα - εγκλήματα μίσους η ποινική αντιμετώπιση στη διεθνή σκηνή.